Theokritou eidyllia toutesti mikra poiemata triakonta. Tou autou Genos kai peri heureteos ton boukolikon. Katonos rhomaiou gnomai parainetikai distichoi... = Theocriti Eclogaetriginta. Genus Theocriti et de inventione buculicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticaedistichi...