Theokritou eidyllia toutesti mikra poiemata triakonta. Tou autou Genos kai peri heureteos ton boukolikon. Katonos rhomaiou gnomai parainetikai distichoi... = Theocriti Eclogaetriginta. Genus Theocriti et de inventione buculicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticaedistichi...

Parte de Theokritou eidyllia toutesti mikra poiemata triakonta. Tou autou Genos kai peri heureteos ton boukolikon. Katonos rhomaiou gnomai parainetikai distichoi... = Theocriti Eclogaetriginta. Genus Theocriti et de inventione buculicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticaedistichi...