Llibre dels fets

Descripción
Título
Llibre dels fets
Libre que feu lo glorios Rey en Jaume... de tots los fets e les graties que vostre senyor li feu en la sua vida. Vida del glorios martir monsenyor sant Jordi
Fecha
s. XV
Formato
127 f.+[1] h. : papel 413x270 mm.
Descripción
1.- f. 1ra-117va: [Llibre dels fets]. f. 3ra: Aquest es lo comensament del prolech sobre lo libre que feu lo glorios Rey en Jaume per la gratia de Deu Rey d'Aragó de Mallorques e de Valencia, comte de Barcelona e de Urgell e de Muntpeller, de tots los fets e de les graties que nostre snyor li feu en la sua vida. Incipit prologus. f. 3ra-va PROL: Recomta mon senyor sanct Iacme que fe seus obres morta es... f.117va EXP.: ...e aquí en Valencia en l'any de MCCLXXVI, sexto Kalendas augusti, lo noble en Jacme... e señor de Muntpeller passa d'aquest segle, cuius anima per misericordiam Dei, sine, fine requiescat in pace, amen. f.117va: Visque lo rey en Jaume apres que hac presa Valencia XXXVII anys. [de mano posterior] Era de 72 anys quant mori segons mossen Tomich, cap. 38. 2.- f.118ra-127va: Vida del gloriós martir monsenyor sant Jordi f.118ra: Ací comença la vida del gloriós martir monsenyor sant Jordi. f.127ra EXP.: ...e lo rey d'Aragó apparella lo dit cavaller maravellosament e donali companya fins que fo en Alamanya per queu sieu fetes glories a nostre señor... e a monssenyor sant Jordi. Amen.
Procede de la Biblioteca del Conde Gondomar
Ex libris de la época de Carlos IV-Fernando VII
f.3va INC: Vera cosa es e certa que nostre avi el rey don Alfons...
f.118ra INC.: Aquest nom Jordi est dit agios, que es terra e orge
Tej.: CRONICA DEL R.D. JAYME I M.S.
Tít. y mención de resp. tomados de las rúbricas, f. 3ra y 118ra, y del tejuelo.--f.1r, por mano moderna: Historia del Rey don Jaume en Cataluña
A 2 col., caja: 270/275x180/185mm., 35/48 lín. cuad.20+17+5(18), signaturas de folio excepto en el primer cuad. en bl. f.1v, 2 al menos falta 1 f. entre f. 20-21. Rasgaduras en f. 3, 14, 29, 35, 56, 57, 59, 62, 66, 80, 81, 91, 92. Error de encuadernación: el cuadernillo e precede al d.
Inicial de libro miniada en azul y rojo con filigranas, capitales que alternan en azul y rojo con filigranas rúbricas en rojo, calderones alternando en rojo y azul
Identificador
IBIS - II/475
Idioma
Catalán
Otros títulos
Vida del glorios martir monsenyor sant Jordi
Licencia
Términos de uso
Conjuntos de fichas
Manuscritos